Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀļÀÄ£Ár£À CªÀ½ «ÃgÀgÀÄ: PÁ£ÀzÀ PÀlzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
vÀļÀÄ£Ár£À CªÀ½ «ÃgÀgÀÄ: PÁ£ÀzÀ PÀlzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): AiÀıÀÄ PÀĪÀiÁgï r.
Abstract: 
Pages: 180-184  |  175 Views  35 Downloads
How to cite this article:
AiÀıÀÄ PÀĪÀiÁgï r. . vÀļÀÄ£Ár£À CªÀ½ «ÃgÀgÀÄ: PÁ£ÀzÀ PÀlzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2019;5(2):180-184.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research