Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀAiÀiÁågÀgÀ ²PÀët aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
PÀAiÀiÁågÀgÀ ²PÀët aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): Manjula Shetty
Abstract: 
Pages: 176-179  |  197 Views  67 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Manjula Shetty. PÀAiÀiÁågÀgÀ ²PÀët aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(2):176-179.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research