Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
Author(s): ¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
Abstract: 
Pages: 168-172  |  165 Views  36 Downloads
How to cite this article:
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ. ¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ. Int J Kannada Res 2019;5(2):168-172.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research