Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£Á ¸Á»vÀåzÀ°è ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀu

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£Á ¸Á»vÀåzÀ°è ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀu
Author(s): dAiÀÄtÚ. f
Abstract: 
Pages: 150-157  |  195 Views  78 Downloads
How to cite this article:
dAiÀÄtÚ. f. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£Á ¸Á»vÀåzÀ°è ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀu. Int J Kannada Res 2019;5(2):150-157.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research