Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
£Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “ZÀPÀæzÀȶ֔ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀxÁ vÀAvÀæ
Author(s): ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï . J¸ï
Abstract: 
Pages: 144-149  |  100 Views  10 Downloads
How to cite this article:
ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï . J¸ï. £Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “ZÀPÀæzÀȶ֔ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀxÁ vÀAvÀæ. Int J Kannada Res 2019;5(2):144-149.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research