Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ
Author(s): qÁ. ¥Àæ¸À£Àß £ÀAeÁ¥ÀÄgÀ
Abstract: 
Pages: 141-143  |  354 Views  105 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¥Àæ¸À£Àß £ÀAeÁ¥ÀÄgÀ. PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ. Int J Kannada Res 2019;5(2):141-143.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research