Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 2 Part C

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ
qÁ. ¥Àæ¸À£Àß £ÀAeÁ¥ÀÄgÀ
Pages: 141-143  |  Viewed: 396  Downloaded: 130
India
2
£Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “ZÀPÀæzÀȶ֔ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀxÁ vÀAvÀæ
ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï . J¸ï
Pages: 144-149  |  Viewed: 175  Downloaded: 48
India
3
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£Á ¸Á»vÀåzÀ°è ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀu
dAiÀÄtÚ. f
Pages: 150-157  |  Viewed: 195  Downloaded: 78
India
4
PÀ£ÀßqÀ zÀ°vÀ DvÀäPÀxÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. ªÀįÉèñÀ¥Àà ¹zÁæA¥ÀÆgÀ
Pages: 158-162  |  Viewed: 281  Downloaded: 87
India
5
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁ®ZÀPÀæzÀr PÀAUÁ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ®A¨Át d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ
Mallu Lamani
Pages: 163-164  |  Viewed: 175  Downloaded: 39
India
6
®A¨Át d£ÁAUÀzÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå
Mallu Lamani
Pages: 165-167  |  Viewed: 179  Downloaded: 46
India
7
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
Pages: 168-172  |  Viewed: 209  Downloaded: 56
India
8
ZÁgÀĪÀ¸ÀAvÀ PÁªÀåzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf
wªÀiÁägÉrØ. n
Pages: 173-175  |  Viewed: 190  Downloaded: 42
India
9
PÀAiÀiÁågÀgÀ ²PÀët aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ
Manjula Shetty
Pages: 176-179  |  Viewed: 174  Downloaded: 50
India
10
vÀļÀÄ£Ár£À CªÀ½ «ÃgÀgÀÄ: PÁ£ÀzÀ PÀlzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
AiÀıÀÄ PÀĪÀiÁgï r.
Pages: 180-184  |  Viewed: 208  Downloaded: 54
India
11
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸನೋಕ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳು
ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ
Pages: 185-188  |  Viewed: 42  Downloaded: 21
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research