Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 2, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ ‘±ÀÆzÀæ vÀ¥À¹é’ £ÁlPÀzÀ ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ
qÁ. ¥Àæ¸À£Àß £ÀAeÁ¥ÀÄgÀ
Pages: 141-143  |  Viewed: 213  Downloaded: 42
India
2
£Á. PÀ¸ÀÆÛjAiÀĪÀgÀ “ZÀPÀæzÀȶ֔ PÁzÀA§jAiÀÄ°è ºÁ¸Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀxÁ vÀAvÀæ
ºÉêÀÄAvï PÀĪÀiÁgï . J¸ï
Pages: 144-149  |  Viewed: 80  Downloaded: 9
India
3
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£Á ¸Á»vÀåzÀ°è ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ «±ÉèõÀu
dAiÀÄtÚ. f
Pages: 150-157  |  Viewed: 76  Downloaded: 22
India
4
PÀ£ÀßqÀ zÀ°vÀ DvÀäPÀxÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. ªÀįÉèñÀ¥Àà ¹zÁæA¥ÀÆgÀ
Pages: 158-162  |  Viewed: 100  Downloaded: 25
India
5
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁ®ZÀPÀæzÀr PÀAUÁ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ®A¨Át d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ
Mallu Lamani
Pages: 163-164  |  Viewed: 80  Downloaded: 6
India
6
®A¨Át d£ÁAUÀzÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå
Mallu Lamani
Pages: 165-167  |  Viewed: 89  Downloaded: 17
India
7
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
¥ÀÄvÀÆÛj£À°è PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨É¼ÉzÀ §UÉ
Pages: 168-172  |  Viewed: 98  Downloaded: 24
India
8
ZÁgÀĪÀ¸ÀAvÀ PÁªÀåzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼Àf
wªÀiÁägÉrØ. n
Pages: 173-175  |  Viewed: 85  Downloaded: 7
India
9
PÀAiÀiÁågÀgÀ ²PÀët aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ
Manjula Shetty
Pages: 176-179  |  Viewed: 77  Downloaded: 13
India
10
vÀļÀÄ£Ár£À CªÀ½ «ÃgÀgÀÄ: PÁ£ÀzÀ PÀlzÀ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
AiÀıÀÄ PÀĪÀiÁgï r.
Pages: 180-184  |  Viewed: 87  Downloaded: 13
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research