Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀÄÄ. Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ dAiÀÄPÁAvÀ£ïgÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
AiÀÄÄ. Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ dAiÀÄPÁAvÀ£ïgÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£
Author(s): Sushma Shankar
Abstract: 
Pages: 108-116  |  167 Views  43 Downloads
How to cite this article:
Sushma Shankar. AiÀÄÄ. Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ dAiÀÄPÁAvÀ£ïgÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£. Int J Kannada Res 2019;5(2):108-116.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research