Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ zÉøÀUÀwUÀ¼À - ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ zÉøÀUÀwUÀ¼À - ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¨Á¼À¥Àà. F. a£ÀUÀÄr
Abstract: 
Pages: 93-101  |  209 Views  56 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¨Á¼À¥Àà. F. a£ÀUÀÄr. ¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ zÉøÀUÀwUÀ¼À - ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(2):93-101.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research