Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV ªÀiË®å

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV ªÀiË®å
Author(s): ¹. J. gÀªÉÄñï
Abstract: 
Pages: 82-87  |  215 Views  48 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¹. J. gÀªÉÄñï. ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV ªÀi訌. Int J Kannada Res 2019;5(2):82-87.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research