Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): Rekha R
Abstract: 
Pages: 73-78  |  246 Views  79 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Rekha R. ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(2):73-78.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research