Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄ»¼Á ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt - ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
ªÀÄ»¼Á ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt - ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ
Author(s): à²¸à³à²§à²¾. ಯು
Abstract: 
Pages: 33-34  |  226 Views  86 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಸುಧಾ. ಯು. ªÀÄ»¼Á ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt - ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ. Int J Kannada Res 2019;5(2):33-34.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research