Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À LwºÁ¹PÀ »£Àß¯É :MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À ¥ÀƪÀðdgÀ »£É߯É

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À LwºÁ¹PÀ »£Àß¯É :MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À ¥ÀƪÀðdgÀ »£É߯É
Author(s): ²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
Abstract: 
Pages: 29-32  |  161 Views  38 Downloads
How to cite this article:
²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ. ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À LwºÁ¹PÀ »£Àß¯É :MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À ¥ÀƪÀðdgÀ »£É߯É. Int J Kannada Res 2019;5(2):29-32.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research