Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀVÃvÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå: MAzÀÄ «±ÉèõÀu

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀVÃvÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå: MAzÀÄ «±ÉèõÀu
Author(s): B Vijaya Kumar
Abstract: 
Pages: 17-21  |  236 Views  87 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
B Vijaya Kumar. CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀVÃvÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå: MAzÀÄ «±ÉèõÀu. Int J Kannada Res 2019;5(2):17-21.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research