Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀiÁAwæPÀgÀt¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀªÀj ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÁå0iÀÄ£

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
AiÀiÁAwæPÀgÀt¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀªÀj ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÁå0iÀÄ£
Author(s): ²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Abstract: 
Pages: 03-04  |  115 Views  12 Downloads
How to cite this article:
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ. AiÀiÁAwæPÀgÀt¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀªÀj ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÁå0iÀÄ£. Int J Kannada Res 2019;5(2):03-04.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research