Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CAPÉÆîzÀ PÀgÀ§A¢ü ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁqÀªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÁvÀæ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part D
CAPÉÆîzÀ PÀgÀ§A¢ü ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁqÀªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÁvÀæ
Author(s): ¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA. ¥Ánî
Abstract: 
Pages: 228-232  |  140 Views  29 Downloads
How to cite this article:
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA. ¥Ánî. CAPÉÆîzÀ PÀgÀ§A¢ü ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁqÀªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÁvÀæ. Int J Kannada Res 2019;5(1):228-232.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research