Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÁvÀæ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part D
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÁvÀæ
Author(s): Soumya Ramakrishna
Abstract: 
Pages: 225-227  |  201 Views  55 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Soumya Ramakrishna. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÁvÀæ. Int J Kannada Res 2019;5(1):225-227.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research