Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ PÁªÁå©üªÀåQÛ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part D
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ PÁªÁå©üªÀåQÛ
Author(s): r. J¸ï. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸Ázï
Abstract: 
Pages: 213-220  |  209 Views  69 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
r. J¸ï. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸Ázï. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ PÁªÁå©üªÀåQÛ. Int J Kannada Res 2019;5(1):213-220.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research