Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part D

2019, Vol. 5 Issue 1, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
wÃxÀðAPÀgÀ IĵÀ¨sÀ£ÁxÀ£À zsÁå£À – MAzÀÄ «±ÉèõÀu
CgÀÄt PÉ. Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï
Pages: 191-195  |  Viewed: 164  Downloaded: 33
India
2
PÀ£ÀßqÀ PÉʪÀ®å ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçêÁ¢ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
¸ËªÀÄå f. JA.
Pages: 196-199  |  Viewed: 181  Downloaded: 50
India
3
°AUÀªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ®¸É; C©üªÀÈ¢Þ PÉÃA¢ævÀ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. AiÀÄjæ¸Áé«Ä F.
Pages: 200-203  |  Viewed: 158  Downloaded: 36
India
4
GzÀåªÀIJîvÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ
²æà ¸ÀÄ«ÃgïeÉÊ£ï
Pages: 204-210  |  Viewed: 143  Downloaded: 28
India
5
AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ §¸ÀªÀtÚ
qÁ. UÀÄgÀĹzÀÞAiÀiÁå ¸Áé«Ä
Pages: 211-212  |  Viewed: 171  Downloaded: 44
India
6
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ PÁªÁå©üªÀåQÛ
r. J¸ï. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸Ázï
Pages: 213-220  |  Viewed: 155  Downloaded: 32
India
7
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ನೆಲೆಗಳು
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್
Pages: 221-224  |  Viewed: 421  Downloaded: 302
India
8
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÁvÀæ
Soumya Ramakrishna
Pages: 225-227  |  Viewed: 171  Downloaded: 34
India
9
CAPÉÆîzÀ PÀgÀ§A¢ü ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁqÀªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÁvÀæ
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA. ¥Ánî
Pages: 228-232  |  Viewed: 142  Downloaded: 30
India
10
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 233-235  |  Viewed: 210  Downloaded: 76
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research