Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part D

2019, Vol. 5 Issue 1, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
wÃxÀðAPÀgÀ IĵÀ¨sÀ£ÁxÀ£À zsÁå£À – MAzÀÄ «±ÉèõÀu
CgÀÄt PÉ. Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï
Pages: 191-195  |  Viewed: 207  Downloaded: 61
India
2
PÀ£ÀßqÀ PÉʪÀ®å ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçêÁ¢ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
¸ËªÀÄå f. JA.
Pages: 196-199  |  Viewed: 212  Downloaded: 71
India
3
°AUÀªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ®¸É; C©üªÀÈ¢Þ PÉÃA¢ævÀ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. AiÀÄjæ¸Áé«Ä F.
Pages: 200-203  |  Viewed: 186  Downloaded: 53
India
4
GzÀåªÀIJîvÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ
²æà ¸ÀÄ«ÃgïeÉÊ£ï
Pages: 204-210  |  Viewed: 184  Downloaded: 52
India
5
AiÀÄÄUÀ¥ÀæªÀvÀðPÀ §¸ÀªÀtÚ
qÁ. UÀÄgÀĹzÀÞAiÀiÁå ¸Áé«Ä
Pages: 211-212  |  Viewed: 219  Downloaded: 71
India
6
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÉÆqÀØgÀAUÉÃUËqÀgÀ PÁªÁå©üªÀåQÛ
r. J¸ï. ²æäªÁ¸À ¥Àæ¸Ázï
Pages: 213-220  |  Viewed: 194  Downloaded: 58
India
7
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ನೆಲೆಗಳು
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್
Pages: 221-224  |  Viewed: 598  Downloaded: 468
India
8
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¥ÁvÀæ
Soumya Ramakrishna
Pages: 225-227  |  Viewed: 202  Downloaded: 55
India
9
CAPÉÆîzÀ PÀgÀ§A¢ü ºÉÆÃgÁlzÀ°è £ÁqÀªÀgÀ ºÀ½îUÀ¼À ¥ÁvÀæ
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA. ¥Ánî
Pages: 228-232  |  Viewed: 180  Downloaded: 56
India
10
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 233-235  |  Viewed: 260  Downloaded: 103
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research