Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀÀȶÖAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjVgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part C
¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀÀȶÖAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjVgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): gÁdÄ PÀÆqÀV
Abstract: 
Pages: 160-166  |  144 Views  31 Downloads
How to cite this article:
gÁdÄ PÀÆqÀV. ¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀÀȶÖAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjVgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(1):160-166.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research