Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

“ಶಕು೦ತಳೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಶಕು೦ತಳೆ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part C
“ಶಕು೦ತಳೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಶಕು೦ತಳೆ
Author(s): à²¶à³à²°à³€à²°à²¾à²®. ಎ೦
Abstract: 
Pages: 139-140  |  236 Views  68 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦. “ಶಕು೦ತಳೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಶಕು೦ತಳೆ. Int J Kannada Res 2019;5(1):139-140.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research