Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part C

2019, Vol. 5 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjPÀ®à£É
¸ËªÀiÁå ¦.
Pages: 127-134  |  Viewed: 130  Downloaded: 43
India
2
PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ d®UÁgÀ £ÁlPÀ : fêÀ¥ÀgÀ ¤®Ä«£À UÀnÖzsÀé¤
qÁ. ºÉZï. r. GªÀiÁ±ÀAPÀgï
Pages: 135-138  |  Viewed: 120  Downloaded: 18
India
3
“ಶಕು೦ತಳೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಶಕು೦ತಳೆ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 139-140  |  Viewed: 146  Downloaded: 12
India
4
C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ¨sÁµÁ ¨ÉqÀUÀÄ
UÀÄgÀĸÁé«Ä f. »gÉêÀÄoÀ.
Pages: 141-144  |  Viewed: 211  Downloaded: 31
India
5
ಹೊಲೆಯರು ಎಂದರೆ ಯಾರು?
Muniraja HM
Pages: 145-147  |  Viewed: 140  Downloaded: 49
India
6
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್.
Pages: 148-150  |  Viewed: 121  Downloaded: 36
India
7
PÀt«AiÀÄ PÀtªÉAiÀÄ°è fêÀ£À zÀ±Àð£À
±ÀAPÀgÀAiÀÄå JªÀiï. J¸ï
Pages: 151-152  |  Viewed: 133  Downloaded: 13
India
8
ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ J.eÉ gÀvÀßPÁ¼ÉÃUËqÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
Lokesh Shrichandkar
Pages: 153-156  |  Viewed: 139  Downloaded: 28
India
9
d£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ: fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ PÀlÄÖ
§¸ÀªÀgÁd JA. d£ÀUËqÀ
Pages: 157-159  |  Viewed: 136  Downloaded: 30
India
10
¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀÀȶÖAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjVgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 160-166  |  Viewed: 97  Downloaded: 10
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research