Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part C

2019, Vol. 5 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjPÀ®à£É
¸ËªÀiÁå ¦.
Pages: 127-134  |  Viewed: 199  Downloaded: 88
India
2
PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ d®UÁgÀ £ÁlPÀ : fêÀ¥ÀgÀ ¤®Ä«£À UÀnÖzsÀé¤
qÁ. ºÉZï. r. GªÀiÁ±ÀAPÀgï
Pages: 135-138  |  Viewed: 188  Downloaded: 49
India
3
“ಶಕು೦ತಳೋಪಖ್ಯಾನ” ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಧುನಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಶಕು೦ತಳೆ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 139-140  |  Viewed: 212  Downloaded: 50
India
4
C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À ¨sÁµÁ ¨ÉqÀUÀÄ
UÀÄgÀĸÁé«Ä f. »gÉêÀÄoÀ.
Pages: 141-144  |  Viewed: 272  Downloaded: 66
India
5
ಹೊಲೆಯರು ಎಂದರೆ ಯಾರು?
Muniraja HM
Pages: 145-147  |  Viewed: 556  Downloaded: 437
India
6
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್.
Pages: 148-150  |  Viewed: 510  Downloaded: 398
India
7
PÀt«AiÀÄ PÀtªÉAiÀÄ°è fêÀ£À zÀ±Àð£À
±ÀAPÀgÀAiÀÄå JªÀiï. J¸ï
Pages: 151-152  |  Viewed: 196  Downloaded: 46
India
8
ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀåPÉÌ J.eÉ gÀvÀßPÁ¼ÉÃUËqÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
Lokesh Shrichandkar
Pages: 153-156  |  Viewed: 204  Downloaded: 58
India
9
d£À¥ÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ: fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ PÀlÄÖ
§¸ÀªÀgÁd JA. d£ÀUËqÀ
Pages: 157-159  |  Viewed: 214  Downloaded: 67
India
10
¥Ánî ¥ÀÄlÖ¥Àà£ÀªÀgÀ zÀÀȶÖAiÀÄ°è GvÀÛªÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀjVgÀ¨ÉÃPÁzÀ UÀÄt¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 160-166  |  Viewed: 160  Downloaded: 40
India
11
ಹಳೆಬೀಡು ಪ್ರದೇಶದ ಗುಡ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 167-170  |  Viewed: 106  Downloaded: 55
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research