Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÀA¥À£À ‘D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀ, ¨ÁºÀħ°AiÀÄ vÁåUÀªÀiË®å : MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
¥ÀA¥À£À ‘D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀ, ¨ÁºÀħ°AiÀÄ vÁåUÀªÀiË®å : MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ
Author(s): qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãuï
Abstract: 
Pages: 103-108  |  268 Views  121 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãuï. ¥ÀA¥À£À ‘D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀ, ¨ÁºÀħ°AiÀÄ vÁåUÀªÀi訌 : MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ. Int J Kannada Res 2019;5(1):103-108.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research