Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

°AUÁAiÀÄvÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
°AUÁAiÀÄvÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): dUÀ¢Ã±À. JA, qÁ. £ÁUÀgÁd. J¸ï.
Abstract: 
Pages: 87-92  |  151 Views  35 Downloads
How to cite this article:
dUÀ¢Ã±À. JA, qÁ. £ÁUÀgÁd. J¸ï. . °AUÁAiÀÄvÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2019;5(1):87-92.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research