Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËq
Abstract: 
Pages: 70-73  |  144 Views  26 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËq. ¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(1):70-73.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research