Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀĺÁ±ÉéÃvÁzÉëAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ : ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
ªÀĺÁ±ÉéÃvÁzÉëAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ : ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ
Author(s): C²é¤ PÉ. J¸ï
Abstract: 
Pages: 58-62  |  165 Views  43 Downloads
How to cite this article:
C²é¤ PÉ. J¸ï. ªÀĺÁ±ÉéÃvÁzÉëAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ : ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ. Int J Kannada Res 2019;5(1):58-62.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research