Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): qÁ. PÉ. ¥Àæ¨sÀÄ
Abstract: 
Pages: 34-36  |  196 Views  59 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. PÉ. ¥Àæ¨sÀÄ. ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î U羻ˀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2019;5(1):34-36.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research