Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉ
Author(s): ¯ÉÆûvï ¦
Abstract: 
Pages: 27-29  |  279 Views  120 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¯ÉÆûvï ¦. ºÉƸÀUˣ˧qÀ PÁªÀå¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉ. Int J Kannada Res 2019;5(1):27-29.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research