Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ eÉÊ£À§¸À¢UÀ¼ÀÄ â

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ eÉÊ£À§¸À¢UÀ¼ÀÄ â
Author(s): ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಡಿ, ಪ್ರೊ. ನಿಮ೯ಲ ರಾಜು
Abstract: 
Pages: 25-26  |  156 Views  27 Downloads
How to cite this article:
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಡಿ, ಪ್ರೊ. ನಿಮ೯ಲ ರಾಜು. ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ eÉÊ£À§¸À¢UÀ¼ÀÄ â. Int J Kannada Res 2019;5(1):25-26.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research