Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÁnîgÀ ‘vÉÃgÀÄ’: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÁnîgÀ ‘vÉÃgÀÄ’: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ
Author(s): ²æà ®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ
Abstract: 
Pages: 17-19  |  178 Views  50 Downloads
How to cite this article:
²æà ®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÁnîgÀ ‘vÉÃgÀÄ’: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ. Int J Kannada Res 2019;5(1):17-19.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research