Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw - MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ («±ÉõÀªÁV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw - MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ («±ÉõÀªÁV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
Author(s): gÀ«ÃAzÀæ. eÉ. ¹, qÁ. J¸ï DAd£ÉÃAiÀÄ
Abstract: 
Pages: 14-16  |  223 Views  74 Downloads
How to cite this article:
gÀ«ÃAzÀæ. eÉ. ¹, qÁ. J¸ï DAd£ÉÃAiÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw - MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ («±ÉõÀªÁV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ). Int J Kannada Res 2019;5(1):14-16.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research