Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è §AiÀįÁlzÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è §AiÀįÁlzÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ PÉ £ÁAiÀÄPÀ
Abstract: 
Pages: 03-05  |  253 Views  103 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ PÉ £ÁAiÀÄPÀ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è §AiÀįÁlzÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2019;5(1):03-05.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research