Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
PÀļÀUÉÃj ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï eÁVgÀzÁgÀgÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£
Author(s): «±Àé£ÁxÀAiÀÄå
Abstract: 
Pages: 01-02  |  117 Views  32 Downloads
How to cite this article:
«±Àé£ÁxÀAiÀÄå. PÀļÀUÉÃj ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï eÁVgÀzÁgÀgÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£. Int J Kannada Res 2019;5(1):01-02.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research