Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part A

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀļÀUÉÃj ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï eÁVgÀzÁgÀgÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£
«±Àé£ÁxÀAiÀÄå
Pages: 01-02  |  Viewed: 225  Downloaded: 83
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è §AiÀįÁlzÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ PÉ £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 03-05  |  Viewed: 240  Downloaded: 95
India
3
¨ÉÃAzÉæ-PÀĪÉA¥ÀÄ PÁªÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉ
qÁ. PÉ. Dgï ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 06-10  |  Viewed: 271  Downloaded: 124
India
4
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ
Pages: 11-13  |  Viewed: 290  Downloaded: 128
India
5
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw - MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ («±ÉõÀªÁV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
gÀ«ÃAzÀæ. eÉ. ¹, qÁ. J¸ï DAd£ÉÃAiÀÄ
Pages: 14-16  |  Viewed: 249  Downloaded: 90
India
6
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÁnîgÀ ‘vÉÃgÀÄ’: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ
²æà ®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ
Pages: 17-19  |  Viewed: 204  Downloaded: 65
India
7
d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£À
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ
Pages: 20-24  |  Viewed: 250  Downloaded: 111
India
8
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ eÉÊ£À§¸À¢UÀ¼ÀÄ â
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಡಿ, ಪ್ರೊ. ನಿಮ೯ಲ ರಾಜು
Pages: 25-26  |  Viewed: 214  Downloaded: 60
India
9
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉ
¯ÉÆûvï ¦
Pages: 27-29  |  Viewed: 280  Downloaded: 120
India
10
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÉÌ ¥sÀrð£ÁAqï Ql¯ïgÀ PÉÆqÀÄUÉ
J¸ï. ¹zÉÝÃUËq
Pages: 30-33  |  Viewed: 904  Downloaded: 93
India
11
ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ. PÉ. ¥Àæ¨sÀÄ
Pages: 34-36  |  Viewed: 197  Downloaded: 59
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research