Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part A

2019, Vol. 5 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀļÀUÉÃj ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄjvÀÄ ¹ÃvÁgÁªÀiï eÁVgÀzÁgÀgÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£
«±Àé£ÁxÀAiÀÄå
Pages: 01-02  |  Viewed: 173  Downloaded: 53
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ°è §AiÀįÁlzÀ ¹ÜwUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ PÉ £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 03-05  |  Viewed: 179  Downloaded: 55
India
3
¨ÉÃAzÉæ-PÀĪÉA¥ÀÄ PÁªÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉ
qÁ. PÉ. Dgï ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 06-10  |  Viewed: 224  Downloaded: 93
India
4
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ
Pages: 11-13  |  Viewed: 227  Downloaded: 91
India
5
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¨Á®å«ªÁºÀ ¥ÀzÀÞw - MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ («±ÉõÀªÁV vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
gÀ«ÃAzÀæ. eÉ. ¹, qÁ. J¸ï DAd£ÉÃAiÀÄ
Pages: 14-16  |  Viewed: 191  Downloaded: 60
India
6
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÁnîgÀ ‘vÉÃgÀÄ’: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ
²æà ®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ
Pages: 17-19  |  Viewed: 156  Downloaded: 37
India
7
d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£À
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ
Pages: 20-24  |  Viewed: 200  Downloaded: 79
India
8
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ eÉÊ£À§¸À¢UÀ¼ÀÄ â
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಡಿ, ಪ್ರೊ. ನಿಮ೯ಲ ರಾಜು
Pages: 25-26  |  Viewed: 170  Downloaded: 35
India
9
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ PÁªÀå¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ, ¥Àæ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåvÉ
¯ÉÆûvï ¦
Pages: 27-29  |  Viewed: 232  Downloaded: 92
India
10
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÉÌ ¥sÀrð£ÁAqï Ql¯ïgÀ PÉÆqÀÄUÉ
J¸ï. ¹zÉÝÃUËq
Pages: 30-33  |  Viewed: 809  Downloaded: 64
India
11
ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄzÀ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ. PÉ. ¥Àæ¨sÀÄ
Pages: 34-36  |  Viewed: 146  Downloaded: 29
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research