Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÀæeÉÕ- vË®¤PÀ £ÉÆÃl

2018, Vol. 4 Issue 4, Part C
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÀæeÉÕ- vË®¤PÀ £ÉÆÃl
Author(s): ¸À«vÁ ©
Abstract: 
Pages: 151-161  |  229 Views  75 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¸À«vÁ ©. Pˣ˧qÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¨s絃AiÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÀæeÉÕ- vË®¤PÀ £ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2018;4(4):151-161.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research