Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁVgÀzÁgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 4, Part C
¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁVgÀzÁgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¯ÉÃ: «±Àé£ÁxÀAiÀÄå . vÀA ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå
Abstract: 
Pages: 140-143  |  187 Views  57 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¯ÉÃ: «±Àé£ÁxÀAiÀÄå . vÀA ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå. ¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁVgÀzÁgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(4):140-143.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research