Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌÃtÂAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ PÁ®Ä PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 4, Part C
dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌÃtÂAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ PÁ®Ä PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ
Author(s): ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ . ². ºÁgÉÆér À, qÁ UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Abstract: 
Pages: 136-139  |  137 Views  26 Downloads
How to cite this article:
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ . ². ºÁgÉÆér À, qÁ UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ. dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌÃtÂAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ PÁ®Ä PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(4):136-139.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research