Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 4 Part C

2018, Vol. 4 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj
®QëöäÃPÁAvÀ ZÀ. ¥ÀAZÁ¼À
Pages: 120-123  |  Viewed: 233  Downloaded: 70
India
2
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ಸಾಮವೇದಿ ರಗಳೆ’ಯ ಒಂದು ನೋಟ
ಕವಿತಾ ಸಿ. ಡಿ
Pages: 124-125  |  Viewed: 422  Downloaded: 99
India
3
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶಿವ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಕವಿತಾ ಸಿ. ಡಿ
Pages: 126-128  |  Viewed: 197  Downloaded: 88
India
4
d£À¥ÀzÀ UÁzÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®å
J¸ï. ¹zÉÝÃUËqÀ
Pages: 129-132  |  Viewed: 295  Downloaded: 91
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ
qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËqÀ
Pages: 133-135  |  Viewed: 210  Downloaded: 72
India
6
dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌÃtÂAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ PÁ®Ä PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ . ². ºÁgÉÆér À, qÁ UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Pages: 136-139  |  Viewed: 178  Downloaded: 47
India
7
¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁVgÀzÁgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
¯ÉÃ: «±Àé£ÁxÀAiÀÄå . vÀA ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå
Pages: 140-143  |  Viewed: 164  Downloaded: 44
India
8
ZÀÄlÄPÀÄ, ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ â
¹. J. gÀªÉÄñï
Pages: 144-146  |  Viewed: 257  Downloaded: 46
India
9
eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl â
¸ÀÄ£ÀAzÁ JA PÁ¼Á¬Ä, qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 147-150  |  Viewed: 240  Downloaded: 100
India
10
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÀæeÉÕ- vË®¤PÀ £ÉÆÃl
¸À«vÁ ©
Pages: 151-161  |  Viewed: 212  Downloaded: 62
India
11
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರು
ಡಾ.ಸಿ.ಕೆ.ಕೊಟ್ರಪ್ಪ
Pages: 162-165  |  Viewed: 45  Downloaded: 21
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research