Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2018, Vol. 4 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ UÀæAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É £ÀqÉzÀÄ §AzÀ zÁj
®QëöäÃPÁAvÀ ZÀ. ¥ÀAZÁ¼À
Pages: 120-123  |  Viewed: 106  Downloaded: 34
India
2
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ಸಾಮವೇದಿ ರಗಳೆ’ಯ ಒಂದು ನೋಟ
ಕವಿತಾ ಸಿ. ಡಿ
Pages: 124-125  |  Viewed: 184  Downloaded: 40
India
3
ಹರಿಹರನ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಶಿವ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಕವಿತಾ ಸಿ. ಡಿ
Pages: 126-128  |  Viewed: 67  Downloaded: 15
India
4
d£À¥ÀzÀ UÁzÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiË®å
J¸ï. ¹zÉÝÃUËqÀ
Pages: 129-132  |  Viewed: 96  Downloaded: 29
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀªÀ½UÀ¼ÀÄ
qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËqÀ
Pages: 133-135  |  Viewed: 91  Downloaded: 30
India
6
dAiÀÄAvÀ PÁ¬ÄÌÃtÂAiÀĪÀgÀ §tÚzÀ PÁ®Ä PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÀ£À PÀæªÀÄ
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ . ². ºÁgÉÆér À, qÁ UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄ
Pages: 136-139  |  Viewed: 79  Downloaded: 12
India
7
¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁVgÀzÁgï CªÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
¯ÉÃ: «±Àé£ÁxÀAiÀÄå . vÀA ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå
Pages: 140-143  |  Viewed: 67  Downloaded: 13
India
8
ZÀÄlÄPÀÄ, ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À°è ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ â
¹. J. gÀªÉÄñï
Pages: 144-146  |  Viewed: 77  Downloaded: 12
India
9
eÁ£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ «eÁÕ£ÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl â
¸ÀÄ£ÀAzÁ JA PÁ¼Á¬Ä, qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 147-150  |  Viewed: 112  Downloaded: 42
India
10
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®AiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÀæeÉÕ- vË®¤PÀ £ÉÆÃl
¸À«vÁ ©
Pages: 151-161  |  Viewed: 96  Downloaded: 23
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research