Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀļÀÄ£Ár£À PÁzÀA§jAiÀÄ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 4, Part A
vÀļÀÄ£Ár£À PÁzÀA§jAiÀÄ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): CªÀÄÈvÁ gÀ²ä ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Abstract: 
Pages: 01-06  |  183 Views  54 Downloads
How to cite this article:
CªÀÄÈvÁ gÀ²ä ¥sÉ£ÁðAr¸ï. vÀļÀÄ£Ár£À PÁzÀA§jAiÀÄ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(4):01-06.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research