Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 4 Part A

2018, Vol. 4 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀļÀÄ£Ár£À PÁzÀA§jAiÀÄ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
CªÀÄÈvÁ gÀ²ä ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Pages: 01-06  |  Viewed: 165  Downloaded: 41
India
2
ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ
qÁ. £ÁUÀ¨sÀƵÀt§UÀΣÀqÀÄ
Pages: 07-10  |  Viewed: 358  Downloaded: 244
India
3
¨sÁgÀvÀzÀ°è °AUÀ gÁdPÁgÀt
D±Á gÁt PÉ.
Pages: 11-13  |  Viewed: 150  Downloaded: 40
India
4
PÉÆqÀV£À vÉgÉPÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÁzsÀ£Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
gÉêÀw ¹. JA.
Pages: 14-18  |  Viewed: 164  Downloaded: 27
India
5
PÀ¥ÀÄà vÀ¥ÉàÃ?
gÀ« § ºÁ¢ªÀĤ
Pages: 19-23  |  Viewed: 163  Downloaded: 36
India
6
PÀ£ÀßqÀ PÉʪÀ®å ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀÜ®UÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É
¸ËªÀÄå f JA
Pages: 24-27  |  Viewed: 130  Downloaded: 28
India
7
¥ÀÄgÀĵÀ ªÀiË®å ¤gÁPÀÈvÀ: ¹Ûçà zÉúÀ ¸ÀAPÀxÀ£À
D±ÁgÁtÂ. PÉ
Pages: 28-31  |  Viewed: 173  Downloaded: 50
India
8
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjVgÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ DzsÀåAiÀÄ£À
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ f, qÁ. ¥À«vÁæ Dgï D®Ægï
Pages: 32-34  |  Viewed: 795  Downloaded: 34
India
9
gÀAUÀ ¥ÀgÀzÉ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀ
ರಾಹುಲಬಸಪ್ಪಾ
Pages: 35-37  |  Viewed: 140  Downloaded: 24
India
10
eÁvÉæUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ M¼À£ÉÆÃl
²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ JªÀiï PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 38-41  |  Viewed: 158  Downloaded: 49
India
11
ರಾಮಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಧ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 42-44  |  Viewed: 14  Downloaded: 9
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research