Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 4 Part A

2018, Vol. 4 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀļÀÄ£Ár£À PÁzÀA§jAiÀÄ°è C£ÁªÀgÀtUÉÆAqÀ ¨sÀƸÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
CªÀÄÈvÁ gÀ²ä ¥sÉ£ÁðAr¸ï
Pages: 01-06  |  Viewed: 208  Downloaded: 71
India
2
ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ
qÁ. £ÁUÀ¨sÀƵÀt§UÀΣÀqÀÄ
Pages: 07-10  |  Viewed: 1277  Downloaded: 1148
India
3
¨sÁgÀvÀzÀ°è °AUÀ gÁdPÁgÀt
D±Á gÁt PÉ.
Pages: 11-13  |  Viewed: 186  Downloaded: 60
India
4
PÉÆqÀV£À vÉgÉPÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÁzsÀ£Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
gÉêÀw ¹. JA.
Pages: 14-18  |  Viewed: 212  Downloaded: 51
India
5
PÀ¥ÀÄà vÀ¥ÉàÃ?
gÀ« § ºÁ¢ªÀĤ
Pages: 19-23  |  Viewed: 212  Downloaded: 63
India
6
PÀ£ÀßqÀ PÉʪÀ®å ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀÜ®UÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É
¸ËªÀÄå f JA
Pages: 24-27  |  Viewed: 162  Downloaded: 46
India
7
¥ÀÄgÀĵÀ ªÀiË®å ¤gÁPÀÈvÀ: ¹Ûçà zÉúÀ ¸ÀAPÀxÀ£À
D±ÁgÁtÂ. PÉ
Pages: 28-31  |  Viewed: 214  Downloaded: 75
India
8
PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÁ«ÄðPÀjVgÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ DzsÀåAiÀÄ£À
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ f, qÁ. ¥À«vÁæ Dgï D®Ægï
Pages: 32-34  |  Viewed: 919  Downloaded: 57
India
9
gÀAUÀ ¥ÀgÀzÉ PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Á«zÀ
ರಾಹುಲಬಸಪ್ಪಾ
Pages: 35-37  |  Viewed: 181  Downloaded: 49
India
10
eÁvÉæUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ M¼À£ÉÆÃl
²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ JªÀiï PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 38-41  |  Viewed: 199  Downloaded: 70
India
11
ರಾಮಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶಧ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 42-44  |  Viewed: 98  Downloaded: 51
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research