Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀvÀå ¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀAvÀ: ²æà ¨É¯ÁݼÀ ±ÀgÀtgÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
¸ÀvÀå ¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀAvÀ: ²æà ¨É¯ÁݼÀ ±ÀgÀtgÀÄ
Author(s): «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Abstract: 
Pages: 217-219  |  186 Views  37 Downloads
How to cite this article:
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV. ¸ÀvÀå ¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀAvÀ: ²æà ¨É¯ÁݼÀ ±ÀgÀtgÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(3):217-219.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research