Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. d£ÁzÀð£À
Abstract: 
Pages: 212-216  |  225 Views  75 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. d£ÁzÀð£À. §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(3):212-216.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research