Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ¥ÁvÀæ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ¥ÁvÀæ
Author(s): Kumar P
Abstract: 
Pages: 202-206  |  201 Views  64 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Kumar P. PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ¥ÁvÀæ. Int J Kannada Res 2018;4(3):202-206.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research