Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ±ÀQÛzÉêÀvÉ §qÀPÀÄA¢æAiÀÄ ºÉƼɪÀiÁä –MAzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ±ÀQÛzÉêÀvÉ §qÀPÀÄA¢æAiÀÄ ºÉƼɪÀiÁä –MAzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ. JªÀiï. PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Abstract: 
Pages: 198-201  |  188 Views  45 Downloads
How to cite this article:
²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ. JªÀiï. PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä. ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ±ÀQÛzÉêÀvÉ §qÀPÀÄA¢æAiÀÄ ºÉƼɪÀiÁä –MAzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2018;4(3):198-201.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research