Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part D

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
C£ÀxÀðUÀ½UÉ zÁégÀ zÀÆåv
©. UÉÆÃ¥Á¯ÁZÁgï
Pages: 193-194  |  Viewed: 133  Downloaded: 17
India
2
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಲೋಕನೀತಿ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
ಶ್ರೀರಾಮ ಎ೦
Pages: 195-197  |  Viewed: 239  Downloaded: 127
India
3
¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ±ÀQÛzÉêÀvÉ §qÀPÀÄA¢æAiÀÄ ºÉƼɪÀiÁä –MAzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ. JªÀiï. PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 198-201  |  Viewed: 147  Downloaded: 26
India
4
PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ¥ÁvÀæ
Kumar P
Pages: 202-206  |  Viewed: 138  Downloaded: 25
India
5
zÁ¸ÁAvÀgÀAUÀzÀ°è dUÀvÀÄÛ
Chethana Achar N
Pages: 207-211  |  Viewed: 151  Downloaded: 32
India
6
§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
qÁ. d£ÁzÀð£À
Pages: 212-216  |  Viewed: 150  Downloaded: 33
India
7
¸ÀvÀå ¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀAvÀ: ²æà ¨É¯ÁݼÀ ±ÀgÀtgÀÄ
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 217-219  |  Viewed: 149  Downloaded: 19
India
8
qÁ.J¸ï.¦. ¸ÀļÀîzï
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 220-221  |  Viewed: 154  Downloaded: 20
India
9
vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ: PÀ®§ÄgÀV f¯Éè
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ © ©Ã¼ÀV
Pages: 222-224  |  Viewed: 154  Downloaded: 33
India
10
PÀȶ PÉëÃvÀæPÉÌ qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
qÁ. ¸ÀĤî eÁ¨Á¢
Pages: 225-227  |  Viewed: 151  Downloaded: 38
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research