Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part D

2018, Vol. 4 Issue 3, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
C£ÀxÀðUÀ½UÉ zÁégÀ zÀÆåv
©. UÉÆÃ¥Á¯ÁZÁgï
Pages: 193-194  |  Viewed: 161  Downloaded: 31
India
2
ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕ೦ಡುಬರುವ ಶಿವಭಕ್ತಿ, ಲೋಕನೀತಿ, ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
ಶ್ರೀರಾಮ ಎ೦
Pages: 195-197  |  Viewed: 588  Downloaded: 461
India
3
¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ±ÀQÛzÉêÀvÉ §qÀPÀÄA¢æAiÀÄ ºÉƼɪÀiÁä –MAzÀÄ eÁ£À¥À¢ÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ. JªÀiï. PÁ¼Á¬Ä, qÁ| PÉ Dgï ¹zÀÞUÀAUÀªÀÄä
Pages: 198-201  |  Viewed: 188  Downloaded: 45
India
4
PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀ C©üªÀÈ¢ÝAiÀÄ°è PÁ¦ü vÉÆÃlzÀ ¥ÁvÀæ
Kumar P
Pages: 202-206  |  Viewed: 172  Downloaded: 44
India
5
zÁ¸ÁAvÀgÀAUÀzÀ°è dUÀvÀÄÛ
Chethana Achar N
Pages: 207-211  |  Viewed: 196  Downloaded: 53
India
6
§¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ UÁæ«ÄÃt DgÉÆÃUÀå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
qÁ. d£ÁzÀð£À
Pages: 212-216  |  Viewed: 184  Downloaded: 47
India
7
¸ÀvÀå ¤µÉ×AiÀÄ ¸ÀAvÀ: ²æà ¨É¯ÁݼÀ ±ÀgÀtgÀÄ
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 217-219  |  Viewed: 186  Downloaded: 37
India
8
qÁ.J¸ï.¦. ¸ÀļÀîzï
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 220-221  |  Viewed: 190  Downloaded: 37
India
9
vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ: PÀ®§ÄgÀV f¯Éè
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ © ©Ã¼ÀV
Pages: 222-224  |  Viewed: 198  Downloaded: 55
India
10
PÀȶ PÉëÃvÀæPÉÌ qÁ.©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgïgÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ
qÁ. ¸ÀĤî eÁ¨Á¢
Pages: 225-227  |  Viewed: 185  Downloaded: 56
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research