Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸Á.². ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ M¼À£ÉÆÃl

2018, Vol. 4 Issue 3, Part C
¸Á.². ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
Author(s): ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Abstract: 
Pages: 158-164  |  217 Views  63 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «. ¸Á.². ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ M¼À£ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2018;4(3):158-164.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research