Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀUÀqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à

2018, Vol. 4 Issue 3, Part C
vÀUÀqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à
Author(s): qÁ. ªÉÊ. gÀAUÀ£ÁxÀ
Abstract: 
Pages: 154-157  |  183 Views  49 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. ªÉÊ. gÀAUÀ£ÁxÀ. vÀUÀqÀÆgÀÄ U羻ˀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à. Int J Kannada Res 2018;4(3):154-157.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research