Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄ»¼Á PÁªÀå C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ - EAzÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part C
ªÀÄ»¼Á PÁªÀå C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ - EAzÀÄ
Author(s): qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ, ºÉZï
Abstract: 
Pages: 150-153  |  257 Views  78 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ, ºÉZï. ªÀÄ»¼Á PÁªÀå C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ - EAzÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(3):150-153.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research