Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part C

2018, Vol. 4 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨sÁgÀvÀzÀ «±ÉõÀ DyðPÀ ªÀ®AiÀÄ: ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. d£ÁzÀð£À
Pages: 122-126  |  Viewed: 164  Downloaded: 46
India
2
gÀAeÁ£ï zÀUÁðgÀªÀgÀ PÁªÀå-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
gÁd±ÉÃRgÀ. J¸ï. ºÀÆUÁg
Pages: 127-129  |  Viewed: 187  Downloaded: 49
India
3
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
Pages: 130-138  |  Viewed: 238  Downloaded: 79
India
4
ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಂಗ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಟಿ.ಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
Mahesha D and Dr. BK Ravi
Pages: 139-143  |  Viewed: 204  Downloaded: 61
India
5
ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw
²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï CgÀ§UÀmÉÖ
Pages: 144-146  |  Viewed: 148  Downloaded: 43
India
6
ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèQ£À ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï CgÀ§UÀmÉÖ
Pages: 147-149  |  Viewed: 165  Downloaded: 40
India
7
ªÀÄ»¼Á PÁªÀå C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ - EAzÀÄ
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ, ºÉZï
Pages: 150-153  |  Viewed: 218  Downloaded: 53
India
8
vÀUÀqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à
qÁ. ªÉÊ. gÀAUÀ£ÁxÀ
Pages: 154-157  |  Viewed: 170  Downloaded: 40
India
9
¸Á.². ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 158-164  |  Viewed: 186  Downloaded: 40
India
10
PÀ®§ÄVð f¯ÉèAiÀÄ Gj°AUÀ¥É¢Ý ªÀÄoÀUÀ¼À EwºÁ¸
qÁ. ¸ÁªÀÅPÁgÀ J¸ï. PÁA§¼
Pages: 165-168  |  Viewed: 168  Downloaded: 45
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research