Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part C

2018, Vol. 4 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨sÁgÀvÀzÀ «±ÉõÀ DyðPÀ ªÀ®AiÀÄ: ªÁ¸ÀÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. d£ÁzÀð£À
Pages: 122-126  |  Viewed: 128  Downloaded: 27
India
2
gÀAeÁ£ï zÀUÁðgÀªÀgÀ PÁªÀå-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
gÁd±ÉÃRgÀ. J¸ï. ºÀÆUÁg
Pages: 127-129  |  Viewed: 138  Downloaded: 21
India
3
ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
Pages: 130-138  |  Viewed: 185  Downloaded: 43
India
4
ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಂಗ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಟಿ.ಸ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ
Mahesha D and Dr. BK Ravi
Pages: 139-143  |  Viewed: 171  Downloaded: 41
India
5
ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw
²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï CgÀ§UÀmÉÖ
Pages: 144-146  |  Viewed: 112  Downloaded: 25
India
6
ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèQ£À ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ J¸ï CgÀ§UÀmÉÖ
Pages: 147-149  |  Viewed: 129  Downloaded: 20
India
7
ªÀÄ»¼Á PÁªÀå C©üªÀåQÛ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ CAzÀÄ - EAzÀÄ
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ, ºÉZï
Pages: 150-153  |  Viewed: 179  Downloaded: 33
India
8
vÀUÀqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À PÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¸ÀÄÛ²®à
qÁ. ªÉÊ. gÀAUÀ£ÁxÀ
Pages: 154-157  |  Viewed: 129  Downloaded: 19
India
9
¸Á.². ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀvÉAiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
ªÀÄĤgÁdÄ J¸ï. «
Pages: 158-164  |  Viewed: 153  Downloaded: 24
India
10
PÀ®§ÄVð f¯ÉèAiÀÄ Gj°AUÀ¥É¢Ý ªÀÄoÀUÀ¼À EwºÁ¸
qÁ. ¸ÁªÀÅPÁgÀ J¸ï. PÁA§¼
Pages: 165-168  |  Viewed: 132  Downloaded: 25
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research