Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

d£ÀߣÀ ‘C£ÀAvÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÁtA’ ¥ÀoÀåzÀ ¥ÁvÀæªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀv

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
d£ÀߣÀ ‘C£ÀAvÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÁtA’ ¥ÀoÀåzÀ ¥ÁvÀæªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀv
Author(s): qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãt
Abstract: 
Pages: 98-106  |  179 Views  53 Downloads
How to cite this article:
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãt. d£ÀߣÀ ‘C£ÀAvÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÁtA’ ¥ÀoÀåzÀ ¥ÁvÀæªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀv. Int J Kannada Res 2018;4(3):98-106.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research